Oplysninger om behandling af personoplysninger

Ved ansøgning om modtagelse af uddelinger fra Fonden af Fam. Kjærsgaard, Sunds foretager fonden behandling af personoplysninger. Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med følgende:

Dataansvarlig:
Fonden af Fam. Kjærsgaard, Sunds
Skivevej 12
7451 Sunds
Danmark
CVR-nr. 33933037

Fonden af Fam. Kjærsgaard, Sunds, er dataansvarlig for behandling af de afgivne oplysninger.

Fonden kan kontaktes via e-mail til fondens bestyrelsesformand advokat Torben Buur på e-mail, tb@buurlaw.dk

Formål med behandlingen af personoplysninger

De modtagne oplysninger i ansøgningsskemaet behandles alene med henblik på uddeling af midler i overensstemmelse med fondens formål og vedtægter.

Retsgrundlag for behandlingen

Behandling af modtagne ansøgninger sker på grundlag af en interesseafvejning i henhold til Databeskyt-telsesloven § 6, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, for så vidt angår behandlingen af ansøgninger og beslutning om uddeling af fondsmidler.

De legitime interesser fonden forfølger under interesseafvejningen, er muligheden for at tildele ansøgeren fondsmidler på baggrund af ansøgning herom.

For de ansøgere der modtager uddeling af fondsmidler, vil der ske en efterfølgende opbevaring af ansøgningen og dokumentation for udbetaling af fondens midler på grundlag af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c, idet fonden har en retlig forpligtelse efter skattelovgivningen og bogføringslovgivningen til at foretage opbevaring af oplysningerne.

Behandling af ansøgers cpr-nr. sker på grundlag af ansøgerens samtykke, jf. Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2 med det formål, at der kan ske umiddelbar uddeling af fondsmidler, hvis ansøgeren bliver udvalgt til at modtage fondsmidler. Sker der uddeling af fondsmidler til ansøgeren, opbevares ansøgerens cpr-nr. efterfølgende på grundlag af Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, da det følger af skattelovgivningen, at fonden skal opbevare oplysningen.

For de ansøgere, der modtager uddeling af fondsmidler, vil der ske en videregivelse af oplysninger om uddelingen til SKAT på grundlag af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c og Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 (for cpr-nr.), idet fonden har en retlig forpligtelse efter skattelovgivningen til at foretage indberetning.

Opbevaringsperiode

Ansøgninger der modtages inden udløb af ansøgningsfristen den 1. april, behandles inden udgangen af maj måned. Ansøgninger, der ikke udvælges til at modtage uddeling, slettes inden udgangen af maj måned samme år.

Ansøgninger, der udvælges til at modtage uddeling, opbevares i uddelingssåret plus 5 år.

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, slettes umiddelbart efter modtagelsen.

Videregivelse af dine oplysninger

Hvis du modtager uddeling af fondens midler, er vi forpligtet til at give oplysninger om dig til SKAT.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du som registreret en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder omfatter:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og til at få udleveret en kopi heraf.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig, inden det tidspunkt vi ville slette oplysningerne efter for vores almindelige sletteprocedurer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke: Du kan til enhver tid i ansøgningsprocessen tilbagekalde dit samtykke til, at fonden behandler dit cpr-nr. Tilbagekalder du dit samtykke, betragtes dette som en tilbagekaldelse af din ansøgning, idet vi ikke vil være i stand til at foretage en uddeling til dig. Tilbagekalder du dit samtykke, berører dette ikke lovligheden af behandling, som fonden har baseret på dit samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at klage: Hvis du er uenig i den behandling, som Fonden af Fam. Kjærsgaard, Sunds, foretager af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder nærmere oplysninger herom på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Opdateret 14.09.2022 - tb

FONDEN AF FAM. KJÆRSGAARD, SUNDS - Skivevej 12, DK-7451 Sunds - CVR: 33933037